تفاوت بین پینت و کوارت و لیتر

نوشته شده در : اکتبر 7, 2020 /

مقیاسی برای اندازه‌گیری مواد مایع یا جامد، برابر با دو پینت یا ۱.۱۳۶ لیتر. یک کوارت مایع برابر با ۰.۹۴۶ لیتر و کوارت جامد، معادل ۱.۱۰۱ لیتر است.

کوارت Quart واحدی برای اندازه گیری حجم بوده و برابر با یک چهارم گالون، دو پینت و چهار پیمانه است. از آن‌جا که به صورت تاریخی گالن در اندازه‌های مختلفی استفاده شده، کوارت هم در اندازه‌های مختلفی وجود دارد. سه نوع از این کوارت‌های باقی‌مانده اکنون استفاده می‌شوند، که تقریباً همهٔ آن‌ها برابر یک لیتر است. علامت اختصاری کوارت qt است

در دستگاه متری،واحد اصلی حجم لیتر است.از روی تعریف: سانتیمتر مکعب 1000 1 لیتر در دستگاه انگلیسی،رابطهء بین لیتر،کوارت و اونس چنین‌ است:

کوارت 0567/1 یک لیتر اونس 8/33 یک لیتر لیتر 946/.یک کوارت‌ سانتیمتر مکعب 30 یا لیتر 3% یک اونس‌ می‌بینید که یک لیتر تقریبا نزدیک یک کوارت است.

برای تبدیل لیتر به کوارت باید بدانید که هر کوارت 32 اونس‌ است.

تبدیل لیتر به کوارت و اونس

1.از آنجا که یک لیتر برابر 0567/1 کوارت است،تعداد لیتر را در 0567/1 ضرب کنید تا تعداد کوارت به دست آید.

2.برای تبدیل بخش اعضاری تعداد کوارت به اونس،بخش‌ اعشاری را در 32 ضرب کنید؛زیرا هر کوارت 32 اونس است.

مثال:2 لیتر را به کوارت تبدیل کنید!

کوارت 1134/2(کوارت در هر لیتر)0567/1*2 لیتر اونس 63/3(اونس در هر لیتر)32*کوارت 1134/. اونس 63/3و کوارت 2 2 لیتر برای تبدیل لیتر را در 1/1(به جای 0567/1)ضرب کنید. 2.بخش اعشاری تعداد کوارت را در 32 ضرب کنید.

مثال:2 لیتر را با تخمین به کوارت و اونس تبدیل کنید. کوارت 2/2(کوارت در هر لیتر)1/1*2 لیتر (تقریبا)اونس 6(اونس در هر کوارت)32*کوارت 2/. اونس 6 و کوارت 2 2 لیتر مایعات دارویی معمولا به سانتیمتر مکعب یا میلی لیتر اندازه‌گیری می‌شوند.

سانتیمتر مکعب 1000 یک لیتر سانتیمتر مکعب لیتر 1000/1 یک میلی لیتر

تبدیل سانتیمتر مکعب یا میلی لیتر به اونس

1.توجّه داشته باشید که 1 سانتیمتر مکعب برابر 338%اونس‌ است؛زیرا یک لیتر برابر 8/33 اونس است.

2.تعداد سانتیمتر مکعب را در 338%ضرب کنید تا تعداد اونس معادل را به دست آورید.

مثال:10 سانتیمتر مکعب چند اونس است؟ اونس 338/.اونس 338%*10 سانتیمتر مکعب‌ تذکر:یک قاشق غذاخوری برابر 2/1اونس است.

یک قاشق چایخوری برابر 3/1 قاشق چایخوری و 6/1 اونس است. بنابراین 10 سانتیمتر مکعب برابر تقریبا 2 قاشق چایخوری است.

تبدیل کوارت و اونس به لیتر

1.از آنجا که یک کوارت برابر 946/.لیتر است،تعداد کوارت را در 946/.ضرب کنید.

2.از آنجا که یک اونس برابر 32/1 کوارت و یا 3125% کوارت است،ابتدا تعداد اونس را در 3125%ضرب کنید تا تعداد کوارت به دست آید.سپس برای تبدیل این تعداد کوارت به لیتر،آن را در 946/.ضرب کنید.