نمایش 1-1 از 6 نتیجه

روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
10 % تخفیف
نعویض در محل
250 سی سی
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
44,000 تومان 49,000 تومان
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
44,000 تومان 49,000 تومان

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT4، نقطه جوش۲۵۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۶۰ درجـه سانتیگراد.

روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
13 % تخفیف
نعویض در محل
250 سی سی
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
41,000 تومان 47,000 تومان
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
41,000 تومان 47,000 تومان

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT3، نقطه جوش ۲۴۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۵۰ درجـه سانتیگراد.

انتخاب خودرو