دانسیته چیست؟

نوشته شده در : می 16, 2021 /

برای تبدیل جرم به حجم و حجم به جرم استفاده میشود. به هیچ عنوان از دانسیته نمیتوان به عنوان شاخصی برای اندازه گیری کیفیت استفاده کرد ولی اطلاعات بسیار خوبی در خصوص نوع هیدروکربن در روانکاری به ما میدهد. به ترتیب هیدروکربن های آرومانیک، هیدروکربن های نفتنیک و پارافین ها دانسیته بالاتری دارند. در استاندارد SI دانسیته همیشه در 15 درجه سانتیگراد در واحد کیلوگرم بر متر مکعب اندازه گیری میشود.

نظرهای کاربران