درجه گرانروی یا SAE چیست؟

نوشته شده در : می 8, 2021 /
درجه گرانروی یا SAE چیست؟

درجه گرانروی به میزان مقاومت سیال در مقابل جاری شدن اطلاق میشود. گرانروی روغن معمولا در دمای 40 و 100 درجه سانتیگراد اندازه گیری میشود. از این رو باید گرانروی روغن با دمایی که گرانروی در آن اندازه گیری میشود قید شود.
گرانروی از خواص بسیار مهم و تعیین کننده در روغن موتور میباشد که رابطه مستقیم با دمای محیط دارد که افزایش دمای محیط باعث کاهش گرانروی میشود. از خواص مناسب یک روغن موتور میتوان به مقامت آن در مقابل گرما اشاره کرد. گرانروی روغن موتورها توسط استاندارد جهانی SAE طبقه بندی میشود. به عنوان مثال میتوان به : 15W40 , 20W50 , 5W40 , 5W30 , 0W20 , 140 و … اشاره کرد.

نظرهای کاربران