نمایش 1-1 از 2 نتیجه

روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
8 % تخفیف
250 سی سی
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
55,000 تومان 60,000 تومان بروزرسانی 14 دقیقه پیش
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
55,000 تومان 60,000 تومان بروزرسانی 10 دقیقه پیش

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT3، نقطه جوش ۲۴۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۵۰ درجـه سانتیگراد.

روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
14 % تخفیف
250 سی سی
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
59,000 تومان 69,000 تومان بروزرسانی 27 دقیقه پیش
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
59,000 تومان 69,000 تومان بروزرسانی 11 دقیقه پیش

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT4، نقطه جوش۲۵۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۶۰ درجـه سانتیگراد.

انتخاب خودرو