نمایش 1-1 از 4 نتیجه

تعویض در محل
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
13 % تخفیف
250 سی سی
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
41,000 تومان 47,000 تومان بروزرسانی 37 دقیقه پیش
روغن ترمز زرد DOT3 فومن شیمی
41,000 تومان 47,000 تومان بروزرسانی 25 دقیقه پیش

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT3، نقطه جوش ۲۴۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۵۰ درجـه سانتیگراد.

تعویض در محل
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
250 سی سی
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
49,000 تومان بروزرسانی 14 دقیقه پیش
روغن ترمز آبی DOT4 فومن شیمی
49,000 تومان بروزرسانی 26 دقیقه پیش

مطابـق با اسـتاندارد ملی ایـــران ۳۶۳، مطابق با اسـتاندارد FMVSS116 DOT4، نقطه جوش۲۵۰ درجـه سانتـیگراد، نقـطه جوش مرطوب ۱۶۰ درجـه سانتیگراد.

انتخاب خودرو